Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Reklamační řád

 1. Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 2. Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného „Formuláře pro odstoupení od smlouvy“, nejlépe společně se zbožím, které vrací. Kupující fyzicky s dodávkou zboží obdrží „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ .
 3. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách https://wedkarstwo.york.info.pl/ .
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:
  Meduza Sylwia Rychlik, Mariusz Rychlik Sp.J.
  Sosnowa 6E
  71-468 Szczecin (v Polsku)
  jezdziectwo@yorkpolska.pl
  Kupující přiloží k vracenému zboží vyplněný dokument s názvem „ Formulář pro odstoupení od smlouvy “. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu.
 6. Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:
  a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo,
  l) o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  Formulář pro odstoupení od smlouvy

  Adresát:
  ……………………………..
  …………………………….
  …………………………..
  Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
  ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Datum objednání zboží:
  ………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
  Datum obdržení zboží: ………………..……………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………..
  Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Číslo objednávky a číslo faktury: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
  Kupní cena má být vrácena: …………………………………………………………………………………….………………….…. ……………………………………………………………………………..
  (bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo)
  ................................................ /..........................................................................................
  Jméno a podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
  …………………………………………………………………………………………….
  Datum

  ……………………………………………
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel